Patienten har rätt till individorienterad information

Det florerar många råd och tips på nätet, det mesta verkar någon ha tänkt igenom och funnit lösning på. Ibland är lösningarna väl genomtänkta och värdefulla, men tyvärr inte alltid. Som legitimerad terapeut har man ett personligt ansvar att möta sina patienter på ett säkert och effektivt sätt, i detta ingår att förse patienten med viktig medicinsk information så att de aktivt kan delta i vårdprocessen. Mot bakgrund av detta ska vi belysa en frågeställning som flera medlemmar vänt sig till KFS kansli om den senaste veckan.

Hur informerar vi patienterna om de risker som Socialstyrelsen anser föreligger i samband med nackmanipulation? Räcker ett allmänt informationsblad i väntrummet eller på klinikens hemsida?

Frågorna har förts vidare för handläggning inom ramen för KvK. Så här säger lagstiftningen (citat från Vårdhandboken):

”Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten – så långt det är möjligt (6 kap 1 § PSL, 5 kap 1 § patientlagen (PL)).

Den som ansvarar för vården av en patient ska se till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd. Patienten ska informeras om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns (3 kap 1 § PL, 3 b § TvL). Patienten ska även få information om sina möjligheter att välja behandlingsalternativ.

Patienten har alltid möjlighet att avstå från erbjuden vård. Diagnostik och behandling får bara ske med patientens samtycke.”

Mot bakgrund av lagstiftningens krav på individanpassad information kan inte allmänna informationsblad ses som den patientinformation som Socialstyrelsen avser att patienten har rätt till innan nackmanipulation genomförs. Lämplighet, säkerhet och effektivitet av en nackmanipulation är i allra högsta grad knuten till patientens allmäntillstånd och sjukdomshistoria. Det vill säga, nackmanipulation kan vara direkt olämpligt för en patient med t.ex. plötslig uppkommen huvudvärk men en effektiv och relativt säker behandling för de flesta andra. Patienten har rätt att få information som är anpassad till patientens medicinska förutsättningar men också uttryckt på ett sätt så att patienten verkligen kan ta in informationen.

Så som svar på medlemmarnas fråga om lämplighet att tillhandahålla informationsblad om riskerna med nackmanipulation till patienter är vår rekommendation att man bör avstå från informationsblad på klinikens hemsida, i samband med bokning eller i väntrum. Om man trots allt väljer att införa en sådan rutin vill vi skicka med några punkter att beakta:

  • Informationen måste ständigt vara uppdaterad, så notera noga var du har lagt ut informationen och skapa rutiner som säkerställer att den uppdateras kontinuerligt.
  • Var noga med att information du ger utan din fysiska närvaro också kommer patienten till del under besöket, och då anpassat till den specifika patienten.
  • Glöm inte att anpassa språket så att det både blir lätt att förstå det skrivna och tillräckligt utförligt för att inte kunna missförstås.

För kännedom kommer SKHS, så snart pandemin åter medger katedral undervisning, att erbjuda fortbildning i evidensbaserat kiropraktiskt omhändertagande av patienter med symtom relaterade till nacke.

Med vänlig hälsning
KVK Kansli