Forskning

Svensk Kiropraktik – eftersträvar evidensbaserad vård

Kiropraktik är reglerat i norden och våra kiropraktorer lyder under hälso- och sjukvårdslagstiftning. Kiropraktiskt omhändertagande styrs av den bästa tillgängliga forskningen och, om sådan saknas, av beprövad erfarenhet. Kravet på beprövad erfarenheten är att den är systematiskt inhämtad.

Kiropraktiken har, liksom läkarvetenskapen, utvecklats snabbt från och med 1900-talets början och det finns nu vetenskapliga belägg för stor del av de behandlingar som används inom Svensk kiropraktik. Ett stort antal vetenskapliga forskningsrapporter har granskat manipulationsbehandling och funnit stöd för att behandlingsformen är säker och effektiv.

Kiropraktiska Föreningen i Sverige har en central uppgift att verka för implementering av forskningsresultat i kliniskt arbete. Som ett led i detta medverkar KFS i att utveckla och anpassa nationella kliniska riktlinjer för vård och omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär.

Kiropraktiska Föreningen i Sverige anslår varje år ett forskningsanslag till Skandinaviska Kiropraktorhögskolan med syftet att stödja kiropraktikens vetenskapliga utveckling i så väl utbildning som i kliniskt verksamhet.

Forskningsvisioner

Målen med Kiropraktiska Föreningen i Sveriges forskningssatsning är:

  1. Att aktivt stödja och främja högkvalitativ forskning av intresse för kiropraktik.
  2. Att stimulera till att resultaten från projekt som stöds av föreningen också publiceras i vetenskapliga tidskrifter.
  3. Att sammanställa och förmedla forskning relaterad till kiropraktik så att den blir tillgänglig för såväl föreningens medlemmar och övrig hälso- och sjukvård som för allmänheten.

Senaste forskningsartiklarna