ETISKA REGLER

Etiska regler

Medlemmarna i Kiropraktiska Föreningen i Sverige förbinder sig att följa föreningens etiska regler.

Kiropraktorn skall arbeta utifrån principen om alla människors lika värde.
Kiropraktorn skall sätta patientens hälsa som sitt främsta mål även då det innebär att verka för förändring av samhällets etablerade normer och regler.
Kiropraktorn skall alltid handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt tjäna som en god förebild i hur en öppen attityd med kritiskt förhållningssätt och ständig kunskapsförnyelse kan kombineras för patientens bästa.
 Kiropraktorn skall respektera patientens behov av integritet beträffande såväl önskemål om undersökning och behandling samt beakta tystnadsplikt.
 Kiropraktorn skall för patientens bästa samarbeta med andra vårdgivare.
Kiropraktorn skall undersöka och behandla endast då anledning till det finns så att inte lidande eller onödiga kostnader uppstår för patienten.
 Kiropraktorn skall alltid undersöka patienten innan råd eller föreskrifter lämnas samt innan intyg utfärdas.
 Kiropraktorn skall alltid informera sakligt och omdömesgillt om sig själv och sin verksamhet så att inte allmänhetens förtroende för medlemmarna och för deras utbildning påverkas negativt.
 Kiropraktorn skall alltid respektera sina kollegors och andra vårdgivares insatser utan att åsidosätta patientens intressen.