FORSKNING

forskning

Kiropraktik – en evidensbaserad vårdform

Med begreppet ”evidens” menas att det finns vetenskapligt stöd för att en behandlingsmetod är effektiv och säker. Kiropraktiken har, liksom läkarvetenskapen, utvecklats snabbt under 1900-talet och det finns nu vetenskapligt belägg för kiropraktisk behandling. Ett stort antal vetenskapliga forskningsrapporter har granskat manipulationsbehandling och funnit bevis för effektivitet och säkerhet.

Allmänna kliniska riktlinjer till hälso- och sjukvård har publicerats av ett flertal multidisciplinära, oberoende expertgrupper. Kiropraktiska Föreningen i Sverige har en central uppgift att verka för en implementering av forskningsresultat i kliniskt arbete. Kiropraktiska Föreningen i Sverige arbetar därför med att utveckla och anpassa kliniska riktlinjer för vård och omhändertagande av akuta och kroniska rygg- och nackbesvär i enlighet med modern evidensbaserad vetenskap för bästa säkerhet och effektivitet.

Som ett led i föreningens forskningssatsning anslår Kiropraktiska Föreningen i Sverige varje år ett forskningsanslag till Skandinaviska Kiropraktorhögskolan med syftet att stödja kiropraktikens vetenskapliga utveckling i så väl utbildning som i kliniskt verksamhet.

Läs mer om forskningen på Skandinavaiska Kiropraktorhögskolans hemsida.

Forskningsvisioner
Målen med Kiropraktiska Föreningen i Sveriges forskningssatsning är:
Att medverka i, stödja och främja högkvalitativ forskning av intresse för kiropraktik.
Att stimulera till att resultaten från projekt som stöds av Kiropraktiska Föreningen i Sverige publiceras i vetenskapliga tidskrifter.
Att sammanställa och förmedla forskning relaterad till kiropraktik så att den blir lättåtkomlig och tillgänglig för såväl föreningens medlemmar och övrig hälso- och sjukvård som för allmänheten.