Smärtprogrammet – delkurs 1

Psykologiska aspekter på smärta och smärtbehandling

– en delkurs i smärtprogrammet

Inom kort kommer du att få en presentation av ett ettårigt vidareutbildningsprogram inom smärta. Programmet omfattar totalt sex delkurser och för att erhålla diplom krävs närvaro vid minst fem av kurstillfällena. Då tiden är relativt knapp till det första tillfället skickar vi inbjudan till delkurs ett redan nu.

Smärta är den i särklass främsta orsaken till att patienter söker kiropraktisk behandling. Ibland uppkommer smärtan av en dysfunktion i rörelseapparaten som kan åtgärdas med HVLA- manipulation. I andra fall kvarstår smärtan trots upprepade behandlingar.
Det moderna samhället ställer stora krav på individen och många har svårt att leva upp till kraven. Detta medför att stressrelaterad ohälsa är ett växande samhällsproblem som på olika sätt inverkar negativt på individens fysiska återhämtning. Patienter med långvariga smärtproblem tenderar att utveckla kroniska tillstånd med i värsta fall livslång reducerad livskvalitet.

Med kunskaper från kursen kommer du att bättre kunna förstå mekanismer som inverkar vid smärttillstånd korrelerade till psykisk ohälsa. Genom denna förståelse ökar dina möjligheter att individanpassa patientomhändertagandet och ge dina patienter effektivare behandling.

Fredag 24 april 2015
Kl. 10:00 – 17.00, kursledare Karin Jensen.
Mycket händer inom forskning på smärta och placebo. Karin kommer att guida oss in i hjärnans aktiviteter och hur smärta kan manifesteras i olika smärtmönster. Ju större förståelse vi får för smärtmekanismernas funktioner desto bättre möjligheter har vi att effektivisera behandling av smärtpatienter. Karins fokus kommer att vara på långvarig ländryggssmärta. Karin kommer även att fördjupa våra kunskaper om placebo. Vad är egentligen placebo och kan den tas tillvara för att effektivisera behandling.

Lördag 25 april 2015
Kl. 9:00 – 15.00, kursledare Camilla Tell Järte.
Kl. 15.00 – 16.00, HLR med SKHS instruktörer
Camilla kommer att hjälpa oss att förstå stressrelaterad ohälsa. Hon går igenom riskfaktorer för att öka förståelsen för problematiken och möjligheten för terapeuten att på ett tidigt stadium identifiera och hjälpa patienten i det förebyggande arbetet. Hon kommer även att beskriva diagnostik och behandling av utmattningssyndrom. Föreläsningen avslutas med en paneldebatt där Camilla tillsammans med Anders Grönqvist och kursdeltagarna diskuterar kiropraktorns möjligheter att hjälpa patienter som lider av stressrelaterad ohälsa. Dagen avslutas med HLR för de som ännu inte hunnit gå kursen i år.
—
Kursledare:
Karin Jensen är legitimerad psykolog som disputerade vid Karolinska institutet med en avhandling om hjärnans smärtmekanismer. Hon arbetar i den internationellt erkända smärt- och placeboforskaren Ted Kapchuks grupp vid Harvard University i Boston. Karin är även knuten till Osher Centrum för integrativ medicin vid Karolinska Institutet

Camilla Tell Järte är leg psykoterapeut specialiserad på KBT. Camilla har tidigare arbetat som personalchef i läkemedelsbolag. Hennes erfarenheter av näringslivets krav på individen bidrar till en djupare förståelse för patientens livssituation och möjligheter att återgå i arbete efter period av psykisk ohälsa. Camilla brinner för sitt ämne och är en engagerande föreläsare.

Kursavgift inkl. förtäring:
KFS medlemmar 3 200 kr
Icke medlemmar 5 200 kr

Anmälan görs via formuläret, platstillgången är begränsad. Klicka på knappen nedan för att göra din anmälan.

Sista anmälningsdag är 10 april, anmälan är bindande.

Vid frågor kontakta info@kiropraktik.com

Till formuläret